Tom XVIII (2018)

Od 2013 r. Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana” jest wydawcą czasopisma Instytutu Historii Sztuki UJ „Modus. Prace z Historii Sztuki”. Periodyk został powołany w roku 1999 jako kontynuacja „Prac z Historii Sztuki”, wychodzących pierwotnie w ramach „Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego”. Zachowując historyczno-artystyczną tradycję, pismo zamieszcza rozprawy, artykuły, recenzje i omówienia autorstwa pracowników i współpracowników Instytutu Historii Sztuki UJ, ale także naukowców z innych ośrodków polskich i zagranicznych. Jako stały element pozostaje w nim „Kronika Instytutu Historii Sztuki UJ”, przynosząca wiadomości na temat uczelnianych wydarzeń naukowych, zmian personalnych oraz ukończonych prac magisterskich i doktorskich. Od roku 2013 czasopismo ukazuje się w nowej, atrakcyjnej szacie graficznej i większym formacie, niezmiennie jest bogato ilustrowane, a teksty opatrywane są streszczeniami anglojęzycznymi.

Od tomu 17. (2017) “Modus” jest wydawany zarówno w wersji drukowanej jak i elektronicznej, pod numerem e-ISSN 2545-3882. Egzemplarze elektroniczne dostępne są online na niniejszej stronie oraz na oficjalnej stronie czasopisma.

Numer czasopisma dostępny on-line

TOM XVIII (2018)

Pełny tekst

Spis treści / Table of Content [PL/EN]

Piotr Pajor Kilka uwag o okolicznościach budowy i formie architektonicznej kościoła Klarysek w Starym Sączu / Several remarks on the circumstances of the construction and architectural form of the Order of St. Clare church in Stary Sącz [PL/EN]

Stefania Demchuk Two Suppers: Illustrations by Jacob Cornelisz. van Oostsanen to Passio Domini Nostri Jesu Christi (1523) and the Eucharistic Controversy of the Early Reformation / Dwie wieczerze: ilustracje Jacoba Cornelisza van Oostsanena do Passio Domini Nostri Jesu Christi (1523) a spór o Eucharystię w okresie wczesnej Reformacji [PL/EN]

Mikołaj Getka-Kenig Traktat Sebastiana Sierakowskiego a problem popularyzacji wiedzy architektonicznej w Księstwie Warszawskim / Sebastian Sierakowski’s treatise and the problem of disseminating architectural knowledge in the Duchy of Warsaw [PL/EN]

Agata Wójcik „Myśl artystyczna”, która przeniknęła do „knajp”. Wnętrza restauracyjne w Starym Teatrze w Krakowie projektu artystów związanych z Towarzystwem Polska Sztuka Stosowana / "Artistic thought" which permeated "common taverns". Restaurant interiors at the Stary Teatr in Kraków designed by the artists connected with the Polish Applied Arts Society (TPSS) [PL/EN]

Natasza Styrna Z prowincji do metropolii – przypadek Saszy Blondera / From provinces to the metropolis – the case of Sasza Blonder [PL/EN]

Andrzej Betlej, Agata Dworzak Jubileusz siedemdziesięciolecia urodzin Profesora Jana K. Ostrowskiego / Professor Jan K. Ostrowski’s seventieth birthday celebration [PL/EN]

Kronika Instytutu Historii Sztuki UJ za rok 2017 (oprac. Andrzej Betlej)) / Chronicle of the Jagiellonian University Institute of Art History for the year 2017 (edited by Andrzej Betlej)) [PL/EN]

Tom XVIII czasopisma “MODUS. Prace z historii sztuki” został dofinansowany w ramach projektu: „Podniesienie poziomu umiędzynarodowienia czasopisma “MODUS. Prace z historii sztuki” poprzez utworzenie tłumaczenie tomów 18. i 19. na język angielski” – zadanie finansowane w ramach umowy  nr 606/P-DUN/2018 ze środków  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Słowa kluczowe: