...
string(14) "sv_subpage.php"

Regulamin sklepu

 

 

 1. Dla potrzeb niniejszego regulaminu i zawieranych w oparciu o jego postanowienia umów, rozumie się pod następującymi określeniami:
 2. a) Sprzedający: TOWARZYSTWO NAUKOWE “SOCIETAS VISTULANA” ul. Gołębia 13, 31-007 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod nr: 0000183898, NIP: 6761998446, zwany dalej „Księgarnią internetową”
  b) Kupujący: konsument lub przedsiębiorca zawierający umowę ze sprzedawcą
  c) Umowa: umowa sprzedaży zawarta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
  d) Trwały nośnik: materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
  e) Treść cyfrowa: dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 3. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Kupującym: Księgarnia internetowa prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową: https://vistulana.pl/ , w wyjątkowych przypadkach telefonicznie (012) 421 75 78, 793 867 434
 4. Adres przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej oraz numery telefonów, pod którymi Kupujący może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedającym: ul. Gołębia 13, 31-007 Kraków, adres e-mail: dystrybucja@vistulana.pl, telefony: (012) 421 75 78, 793 867 434
 5. Adres, pod którym Kupujący może składać reklamacje: jak w pkt. 3,
 6. Łączna cena lub wynagrodzenie za świadczenie wraz z podatkami, a także opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić ich wysokości tych opłat – informacja o obowiązku ich uiszczenia: Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie https://vistulana.pl/ bądź wprowadzania w nich zmian.

7.Sposób i termin zapłaty: Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
                a) za zaliczeniem: należność pobiera kurier;
                b) karta kredytowa: należność pobierana jest w chwili składania zamówienia;
                c) szybkim przelewem: należność pobierana jest w chwili składania zamówienia;
                d) przelewem bankowym na konto;
                e) za pomocą Blika;
                f) za pomocą usługi SafeLink.

8.Sposób i termin spełnienia świadczenia przez Sprzedającego: Po złożeniu zamówienia Kupujący dostaje e-mailem informacje o jego przyjęciu. Realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą złożenia zamówienia i odbywa zgodnie z kolejnością zgłoszonych zamówień.

Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Kupującego i określony w zamówieniu sposób. Do każdego zakupu wystawiana jest na życzenie faktura VAT zgodnie z danymi podanymi w zamówieniu.

Sprzedający wydaje Kupującemu dokument umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub potwierdzenie jej zawarcia, utrwalone na papierze lub, za zgodą konsumenta, na innym trwałym nośniku – poprzez wysłanie wiadomości e-mail. W taki sam sposób Sprzedający potwierdza Kupującemu otrzymanie zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy. Sprzedający przekazuje Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Potwierdzenie obejmuje:

a) informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta, chyba że Sprzedający dostarczył Kupującemu te informacje na trwałym nośniku przed zawarciem umowy;
b) informację o udzielonej przez Kupującego zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.
Kupujący może wycofać złożone zamówienie telefonicznie: (012) 421 75 78, 793 867 434 lub e-mailem pod adresem dystrybucja@vistulana.pl. Zamówione książki są rezerwowane przez 14 dni od daty złożenia zamówienia, w tym terminie należy dokonać zapłaty za zamówienie. Po 14 dniach w przypadku braku wpłaty za zamówienie transakcja zostaje rozwiązana, a zamówienie anulowane. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Na termin otrzymania przesyłki składa się czas realizacji i czas dostawy.

Przesyłki dostarcza:
a) DPD – przesyłka kurierska, czas dostawy 1 dzień roboczy


Powyższe terminy dotyczą tylko czasu przesyłki na terenie Polski. Księgarnia wysyła książki za granicę po wcześniejszym ustaleniu kosztów wysyłki do określonego kraju. Koszty są ustalane na podstawie cennika Poczty Polskiej.
Książki, które nie zostały odebrane z Punktów Odbioru w ciągu 3 miesięcy od daty przekazania ich do wskazanego przez Kupującego Punktu Odbioru, zostaną zwrócone do magazynu głównego. Ich ponowne przekazanie klientowi nastąpi po kolejnym wezwaniu, a w przypadku ich braku w magazynie, Kupującemu zostanie zwrócona zapłacona kwota.
Zamówienia nie odebrane przez Kupującego w terminie od Kuriera DPD i zwrócone do Sklepu https://vistulana.pl/, mogą zostać ponownie wysłane do Kupującego po ponownym opłaceniu kosztów przesyłki.

 1. Stosowana przez Sprzedającego procedura rozpatrywania reklamacji: Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go na własny koszt pod adres księgarni. Do odsyłanego towaru należy dołączyć informację o numerze i dacie zamówienia.
 • Księgarnia nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 • Książki wadliwe (puste strony, niewłaściwa kolejność stron, uszkodzenia mechaniczne) wymieniamy natychmiast po zgłoszeniu na pełnowartościowe, wolne od wad egzemplarze, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), księgarnia zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w księgarni towary do wyboru.
 1. Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta: Kupujący, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów spowodowanych przez Kupującego:

a) wybrania sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego; Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu takich dodatkowych kosztów,

b) bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

c) Jeżeli Kupujący wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z  15 ust. 3i art. 21 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.


Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a)  dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

 • obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
 • polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

Kupujący może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Sprzedający zapewnia ponadto możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną w następujący sposób: na podany w potwierdzeniu zamówienia adres e-mail lub przez zakładkę na stronie internetowej; Kupujący może w takiej sytuacji odstąpić od umowy:

a) przy wykorzystaniu formularza odstąpienia od umowy
b) przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy.

 • Sprzedający niezwłocznie przesyła Kupującemu na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
 • Kupujący nie ma prawa odstąpienia w odniesieniu do umów:

a) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
b) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
c) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 • Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zwrot zakupionego towaru w idealnym stanie
 •  Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwraca Kupującemu dokonane przez niego płatności, bez kosztów dostarczenia rzeczy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • Sprzedający, wstrzymuje się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy.
 • Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Kupujący: koszt przesłania Sprzedającemu przedmiotu umowy, od której Kupujący odstąpił, zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie o prawach konsumenta oraz szczegółowych postanowieniach niniejszego regulaminu.
 • Obowiązek zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35 Ustawy o prawach konsumenta, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 w/w ustawy: nie dotyczy.

 

 1. Usługi posprzedażne oraz sposób ich realizacji: nie dotyczy.
 2. Kodeks dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposób zapoznania się z nim: nie dotyczy
 3. Funkcjonalność treści cyfrowych oraz techniczne środki ich ochrony: nie dotyczy
 4. Mające znaczenie interoperacyjności treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których Sprzedający wie lub powinien wiedzieć: nie dotyczy
 5. Możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur: Kupującemu będącemu konsumentem przysługuje prawo do skorzystania z darmowej pomocy prawnej udzielanej przez właściwego miejscowo Rzecznika Praw Konsumenta.
 6. Informacje, o których mowa w niniejszym regulaminie zamieszczone zostały stosownie do treści art. 12 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta i stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.

 

INFORMACJA O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

a) w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą), od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy,

b) w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy,

c) w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części,

d) w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

TOWARZYSTWO NAUKOWE “SOCIETAS VISTULANA” ul. Gołębia 13, 31-007 Kraków, adres e-mail: dystrybucja@vistulana.pl, telefony: (012) 421 75 78, 793 867 434

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).