string(14) "sv_subpage.php"

Dla autorów

Procedura recenzji naukowej

 • Materiały zgłoszone do wydania poddawane są dwuetapowej recenzji naukowej.
 • Pierwszy etap obejmuje ocenę zespołu redakcyjnego, który na postawie opinii opracowanych przez powołanych w tym celu dwóch redaktorów, decyduje o skierowaniu materiału do drugiego etapu recenzji.
 • Drugi etap obejmuje zlecenie opracowania recenzji wydawniczej dwóm zewnętrznym recenzentom.
 • Zewnętrzni recenzenci powoływani są przez zespół redakcyjny spośród samodzielnych pracowników naukowych polskich i zagranicznych instytucji, specjalizujących się w dziedzienie, którą reprezentuje zgłoszony przez autora materiał.
 • Zewnętrzni recenzenci są dobierani w taki sposób, aby nie zachodził między nimi a autorem konflikt interesów.
 • Na podstawie opinii redaktorów oraz recenzji wydawniczych zespół redakcyjny podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu materiału do wydania.
 • Wydawca zobowiązuje się przekazać treść decyzji wraz z uzasadnieniem.

Zasady współpracy z autorem

 • Autor jest zobowiązany dostarczyć wydawcy ostateczną wersję pracy w postaci wydruku komputerowego (tekst i materiał ilustracyjny) oraz zgodnej z wydrukiem wersji elektronicznej pracy.
 • Autor ma prawo umieścić w swojej publikacji materiały chronione prawem autorskim tylko i wyłącznie pod warunkiem uprzedniego dostarczenia do wydawcy pisemnej zgody właściciela praw autorskich. W przypadku materiałów wcześniej publikowanych konieczna jest zgoda wydawcy w ustalonej formule oraz opatrzenie tekstu stosownym przypisem.
 • Autor jest zobowiązany zachować następujący układ materiałów zgłoszonych w publikacji
  – strona tytułowa
  – spis treści
  – wykazy skrótów i oznaczeń
  – wstęp/przedmowa
  – tekst główny z przypisami
  – aneksy
  – bibliografia
  – słowniki terminów
  – indeksy
  – wykazy ilustracji, tabel, streszczenia, itp.
 • Autor jest zobowiązany przygotować i dostarczyć notki o książce oraz o sobie, w językach polskim i angielskim, które wydawca wykorzysta w celach promocyjnych.
 • Autor jest systematycznie informowanych o postępach w pracach redakcyjnych nad jego materiałem drogą mejlową bądź na spotkaniach z redaktorem prowadzącym jego publikację.
 • Autor wykonuje korektę autorską i autoryzuje zredagowany materiał.
 • Korekta autorska dopuszcza poprawki do kilku procent objętości tekstu. Większe zmiany, takie jak przesuwanie całych zdań i akapitów, dopisywanie nowych fragmentów wymagają zgody redakcji, gdyż mogą one mieć wpływ na termin i koszt wydania publikacji.

Wskazówki techniczne

 • Tekst:
  – format papieru A4
  – plik tekstowy w formatach rtf, doc, docx, wraz z fontami specjalnymi wprowadzonymi przez Autora
  – czcionka 12 punktów Times New Roman
  – w wydawnictwach zbiorowych artykuły o ujednoliconym zapisie tytułów, przypisów, bibliografii, cytatów
  – interlinia 1,5 wiersza
  – wydruk jednostronny
  – przypisy tekstowe i bibliograficzne – czcionka 10 punktów z odnośnikami w indeksie górnym
 • Materiał ilustracyjny:
  -ryciny przeznaczone do publikacji muszą mieć dobrą jakość, ujednoliconą formę i opisy, dotyczy to szczególnie wielostronicowych wklejek o bardzo różnorodnym materiale ilustracyjnym
  – każda ilustracja powinna być dostarczona w postaci odrębnego pliku z podaniem jego nazwy (wszystkie pliki zebrane w jednym folderze) i wydruku w tekście lub na osobnej stronie
  – fotografie – pliki tif o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi przy wymaganych wymiarach reprodukcji lub oryginały dobrej jakości, umożliwiającej wykonanie skanu (dopuszcza się pliki dobrej jakości w formacie pdf lub jpg)
  – wykresy – wykonane w Adobe Illustrator, Corel Draw lub Microsoft Excel (jeśli muszą być w trakcie prac poddawane edycji)
  -rysunki – w postaci plików cdr, ai lub kontrastowe, dobrej jakości oryginały do reprodukcji
 • Opisy bibliograficzne należy podawać w jednolitej formie i stosować konsekwentnie wybrany sposób zapisu.