...
string(14) "sv_subpage.php"

O Towarzystwie

Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana” powstało w 1996 r. Założone zostało przez adeptów studiów historycznych uniwersytetów krakowskiego, warszawskiego i gdańskiego – pasjonatów, pragnących upowszechniać historię i wspierać rozwój naukowy młodych badaczy, tworząc ramy instytucjonalne i gromadząc środki finansowe dla przedsięwzięć badawczych i publikacji naukowych. W chwili obecnej zrzesza wielu historyków i przedstawicieli nauk historii pokrewnych. Popularyzację wiedzy historycznej oraz inne założenia określone w Statucie wypełnia przez organizowanie konferencji naukowych i dynamicznie rozwijającą się działalność wydawniczą. Towarzystwo stanowi ważny element polskiego i międzynarodowego życia naukowego.

Obecnie Towarzystwo prowadzi działalność w następujących obszarach:

  • wydawanie i dystrybucja krajowa oraz zagraniczna czasopism i monografii naukowych o wysokim poziomie merytorycznym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki, mających na celu upowszechnianie wyników najnowszych badań naukowych w celu wprowadzenia ich do polskiej myśli naukowej oraz obiegu międzynarodowego, jak też zapewnienia otwartego dostępu przez sieć Internet;
  • organizowanie paneli naukowych i odczytów promujących publikacje wydawane przez Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”;
  • organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe w kraju.

 

Zarząd Towarzystwa

e-mail: zarzad@vistulana.pl

Piotr Rabiej – prezes Zarządu

Tomasz Graff – sekretarz Zarządu
Andrzej Marzec – skarbnik Zarządu
Dariusz Gorajczyk – członek Zarządu
Janusz Szyszka – członek Zarządu

Wydawnictwo

e-mail: redakcja@vistulana.pl

Gabriela Marszałek – redaktor naczelna