Tom XIX (2019)

Od 2013 r. Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana” jest wydawcą czasopisma Instytutu Historii Sztuki UJ „Modus. Prace z Historii Sztuki”. Periodyk został powołany w roku 1999 jako kontynuacja „Prac z Historii Sztuki”, wychodzących pierwotnie w ramach „Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego”. Zachowując historyczno-artystyczną tradycję, pismo zamieszcza rozprawy, artykuły, recenzje i omówienia autorstwa pracowników i współpracowników Instytutu Historii Sztuki UJ, ale także naukowców z innych ośrodków polskich i zagranicznych. Jako stały element pozostaje w nim „Kronika Instytutu Historii Sztuki UJ”, przynosząca wiadomości na temat uczelnianych wydarzeń naukowych, zmian personalnych oraz ukończonych prac magisterskich i doktorskich. Od roku 2013 czasopismo ukazuje się w nowej, atrakcyjnej szacie graficznej i większym formacie, niezmiennie jest bogato ilustrowane, a teksty opatrywane są streszczeniami anglojęzycznymi.

 

Numer czasopisma dostępny on-line

Tom XIX (2019)

Pełny tekst

Spis treści/Table of Contents [PL/EN]

Dorota Zaprzalska Ikona tzw. kompozytowa w klasztorze Wlatadon w Salonikach – zagadnienie formuły ikonograficzno-kompozycyjnej i funkcji ideowo-dewocyjnej/The composite icon at Vlatadon monastery in Thessaloniki – its icono- graphic and compositional form as well as ideological and devotional function [PL/EN]

Katarzyna Chrzanowska Boazerie w prezbiterium kościoła pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu/Panelling in the chancel of the church of Saint John the Baptist in Skalbmierz [PL/EN]

Weronika Nowak „Fabryka” kościoła i klasztoru sióstr Norbertanek w Imbramowicach w latach 1711-1740. Nowe ustalenia w sprawie finansowania i organizacji prac budowlanych oraz angażowanych artystów/Fabrica ecclesiae of the church and convent of Norbertine Nuns in Imbramowice in 1711–1740. New findings regarding the financing and organisation of the works, and the artists contracted [PL/EN]

Konrad Niemira Augustyn Mirys: nowe ustalenia i hipotezy/Augustyn Mirys: new findings and hypotheses [PL/EN]

Tomasz Dywan Od „szkoły berlińskiej” do secesji: przyczynek do architektury miejskich zakładów przemysłowych Lwowa w latach 1858–1914/ From “Berlin school” to Art Nouveau: contribution to the study of archi- tecture of municipal public utilities in Lviv in the years 1858–1914 [PL/EN]

Kronika Instytutu Historii Sztuki UJ za rok 2018 (oprac. Andrzej Betlej)/Chronicle of the Jagiellonian University Institute of Art History for the year 2018 (edited by Andrzej Betlej) [PL/EN]

Tom XIX czasopisma “MODUS. Prace z historii sztuki” został dofinansowany w ramach projektu: „Podniesienie poziomu umiędzynarodowienia czasopisma “MODUS. Prace z historii sztuki” poprzez utworzenie tłumaczenia tomów 18. i 19. na język angielski” – zadanie finansowane w ramach umowy nr 606/P-DUN/2018 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Słowa kluczowe: