Mieczysław Rokosz: Dzwony i wieże Wawelu

Na wieżach Wikaryjskiej, Zegarowej i Zygmuntowskiej wieńczących wawelską katedrę rozmieszczono 10 zabytkowych dzwonów , wśród nich najstarszy – Nowak (jakoby jeszcze z XIII w.) oraz największy – Zygmunt, dziś już symbol narodowy, sławiony w sztuce i literaturze. Właśnie... więcej
Dzwony_i_wiee_Wawelu-65601f5825db76f7780aa5c31ee8480d.jpg

Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie, t. 2, opracował Piotr Kuliszewicz

Seria wydawnicza „Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie” to wspólne przedsięwzięcie „Societas Vistulana” i Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego celem jest publikacja tekstów inskrypcji i opisów herbów z obiektów znajdujących się w dawnych i... więcej
Pomniki_epigrafiki_i_heraldyki2-84427b22cbeb219298fcb96020a84afc.jpg

Krzysztof Szwagrzyk: Prawnicy czasu bezprawia. Sędziowie i prokuratorzy wojskowi w Polsce 1944-1956

Wymiar sprawiedliwości jest jedną z podstawowych funkcji każdego państwa, decydującą z jednej strony o jego spoistości a z drugiej o autorytecie w oczach obywateli. Państwa komunistyczne znalazły dla sądownictwa dodatkowe zadanie, czyniąc z niego kolejne narzędzie represji, zależne... więcej
Prawnicy_czasu_bezprawia-7d479c81e004b7f535103b9180a4ed37.jpg

Adam Dziuba: Podziemie poakowskie w województwie śląsko-dąbrowskim w latach 1945-1947

Pierwsza po 1989 r. próba całościowego ujęcia problematyki oporu lokalnych struktur konspiracyjnych na Śląsku w latach 1944/45-1947. Zakres terytorialny pracy obejmuje obszar województwa śląsko-dąbrowskiego (ustalony w lipcu 1945 r.) oraz częściowo powiaty województwa krakowskiego.... więcej
Podziemie_poakowskie-2d752b811ca2ac7c59017e63f090d375.jpg

Z przeszłości Żydów polskich. Polityka - gospodarka - kultura - społeczeństwo, pod redakcją Jacka Wijaczki i Grzegorza Miernika

Zbiór studiów nad różnorodnymi przejawami aktywności społecznej Żydów mieszkających w Polsce od epoki nowożytnej po czasy współczesne, z przewagą tekstów dotyczących dziejów najnowszych. Autorami zamieszczonych tu artykułów są historycy reprezentujący zarówno środowiska... więcej
Z_przeszoci_ydw_polskich-84296fc6b8c1434b5519d9d38533ea39.jpg

Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie, t. 1, opracowała Agnieszka Biedrzycka

Seria wydawnicza „Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie” to wspólne przedsięwzięcie „Societas Vistulana” i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego celem jest publikacja tekstów inskrypcji i opisów herbów z obiektów znajdujących się w dawnych i obecnych... więcej
Pomniki_epigrafiki_i_heraldyki1-fb889fb43fe9a93725c727a1436bad09.jpg

Filip Musiał: Polityka czy sprawiedliwość? Wojskowy sąd rejonowy W Krakowie (1946-1955)

12zł
Dodaj do koszyka
„Sąd dzisiejszy to nie jest dawny, który trzymał się ściśle przepisów prawa. To jest Sąd, który rozumie walkę klasową [...]” – te słowa wojskowego prokuratora są mottem najnowszej książki historyka IPN, Filipa Musiała, poświęconej jednemu z najważniejszych, a zarazem... więcej
Polityka_czy_sprawiedliwo-6a0c3305b091bcb0d421db81ea69b5f1.jpg

Krystyna Samsonowska: Wyznaniowe gminy żydowskie i ich społeczności w województwie krakowskim (1918-1939)

Książka jest wieloaspektową monografią prezentującą organizację życia żydowskich społeczności i gmin wyznaniowych na terenie województwa krakowskiego w okresie międzywojennym. Gmina żydowska (rozumiana tu jako społeczność i instytucja samorządowa) została scharakteryzowana z... więcej
Wyznaniowe_gminy_ydowskie-0c517d3d2ed24abb8433f3b2151deaad.jpg

Zdzisław Zblewski: Okręg krakowski zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" 1945-1948. Geneza, struktury, działalność

12zł
Dodaj do koszyka
Kolejna obszerna rozprawa poświęcona dziejom podziemia niepodległościowego spod znaku Zrzeszenia WiN. Sam temat należy do najistotniejszych zagadnień najnowszej historii, zaś zasięg terytorialny zainteresowań Autora – Małopolska – do obszarów najważniejszych na powojennej mapie... więcej
Okrg_krakowski_zrzeszenia-c4571ebffee87bdb678182b625fe0bd1.jpg

Wojciech Drelicharz i Zenon Piech: Dawne i nowe herby Małopolski

„W dziedzinie heraldyki samorządowej jest bardzo dużo do zrobienia, zwłaszcza w zakresie upowszechniania dobrych, zgodnych z zasadami heraldyki wzorów herbowych i tego, co nazwać można kulturą heraldyczną” – książka jest poważnym wkładem w tak sformułowany program prac nad tą... więcej
Dawne_i_nowe_herby_Maopolski-9229db6c94e5fb7ff7f58a90fc9afbad.jpg

Inskrypcje polskich grobów na cmentarzach Podola, tom I, red. Wojciech Drelicharz

Otwierające nową serię wydawnictwo z zakresu epigrafiki poświęcone inskrypcjom na licznie zachowanych, choć zaniedbanych i niszczejących, polskich nekropoliach jednej z ziem kresowych dawnej Rzeczypospolitej. Publikacja jest owocem kilkuletniej inwentaryzacji polskich inskrypcji i... więcej
Inskrypcje_polskich-97ac2ac159211ae2e1e9cc26dc6c2dd4.jpg

Polacy i Niemcy przeciwko komunistycznej dyktaturze / Polen und Deutsche gegen die kommunistische diktatur

Publikacja dwujęzyczna przedstawiająca dzieje i formy walki mieszkańców PRL i NRD z narzuconym im w powojennej rzeczywistości reżimem – w Polsce od antykomunistycznej partyzantki po narodziny „Solidarności” i jej walkę w stanie wojennym oraz odzyskanie niepodległości, a w... więcej
Polacy_i_Niemcy_przeciwko-3b81bff1ea9b5bbacc42c33571042eac.jpg

Tomasz Balbus: O Polskę wolną i niezawisłą (1945-1948). WIN w południowo-zachodniej Polsce (geneza - struktury - działalność - likwidacja - represje)

12zł
Dodaj do koszyka
Obszerna rozprawa poświęcona dziejom podziemia niepodległościowego spod znaku Zrzeszenia WiN na terenie południowo-zachodniej pojałtańskiej Polski. Rezultat wieloletnich badań archiwalnych, oparty na bogatym i najpełniejszym, jak dotąd, materiale faktograficznym. Uznanie budzi... więcej
O_Polsk_woln_i_niezawis-e22a1494e3a6b4c025688501f2f399e7.jpg

Do prześladowania nie daliśmy powodu... Materiały z sesji poświęconej procesowi Kurii krakowskiej, red. Ryszard Terlecki

Małopolska to teren bodaj najaktywniejszych działań konspiracyjnych skierowanych przeciw władzy komunistycznej. Dlatego właśnie w Krakowie, mieście bliskim Kościołowi, przesyconym patriotyczną tradycją, przygotowano prowokację skierowaną przeciw duchowieństwu, w którym upatrywano... więcej
Do_przeladowania_nie_dalimy-0167b8b8ee10a9a3eeb805d584093bf1.jpg

Stanisław M. Jankowski, Ryszard Kotarba: Literaci a sprawa katyńska - 1945

Część zasadnicza to nieznane dotąd protokoły zeznań m.in.: Andrzejewskiego, Dąbrowskiej, Iwaszkiewicza, Jastruna, Kisielewskiego, Kotta, Kruczkowskiego, Miłosza, Nałkowskiej, Przybosia i Wyki, przesłuchiwanych w związku ze śledztwem przeciw pisarzom podejrzanym o kolaborację z... więcej
Literaci_a_sprawa_katyska-5d35c57964eeb8f2ed3e1757c3645331.jpg
Polski English