Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. IV, z. 1

Data wydania: 2006

Ilość stron: 208 + 4

Format: A4

Rodzaj oprawy: miękka

ISBN: 83-88385-81-X

Pozostałe informacje

Kolejny zeszyt cenionego tak przez badaczy historii społeczno-gospodarczej i genealogów, jak i przez historyków-regionalistów Słownika Historyczno-Geograficznego Ziem Polskich w Średniowieczu. Słownik województwa krakowskiego obejmuje – w układzie alfabetycznym – hasła dotyczące miejscowości i obiektów fizjograficznych stołecznej prowincji Królestwa Polskiego w jej przedrozbiorowych granicach. W ramach haseł uszeregowane są wszystkie informacje źródłowe na temat danej miejscowości, przede wszystkim o jej ówczesnej przynależności administracyjnej, granicach i warunkach geograficznych, stosunkach własnościowych, lokacjach, przynależności parafialnej i ciekawszych sprawach obyczajowych jej mieszkańców. Chronologiczny zakres słownika wyznaczają z jednej strony pierwsze wzmianki o poszczególnych miejscowościach, z drugiej zaś rok 1530. Zestawiony w słowniku materiał jest w zasadniczym zrębie wyciągiem z ksiąg sądowych grodzkich i ziemskich, znajdujących się w Archiwum Państwowym w Krakowie, oraz z archiwaliów kościelnych. Wydawnictwo to jest niezbędną pomocą naukową w warsztacie badacza późnego średniowiecza i epoki wczesnonowożytnej. Słownik opracowano w Instytucie Historii PAN.

Okładka miękka • format A4 • ss. 208 + 4
ISBN 83-88385-81-X • 2006

Nakład wyczerpany
Dalsze informacje: dystrybucja@vistulana.pl

Zobacz pozostałe części:

Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. III, z. 4 (Łaganów-Łyszkowice)

Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. IV, z. 2 (Medzdzenicze-Miescki Staw)

Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. IV, z. 3 (Mieszczyński Staw-Mogilany)