Ludność nowoczesnego Lwowa w latach 1857-1938

Podtytuł: 30

Autorzy: Konrad Wnęk, Lidia A. Zyblikiewicz, Ewa Callahan

Data wydania: 2006

Ilość stron: 352

Format: B5

Rodzaj oprawy: miękka

Miejsce wydania: Kraków

ISBN: 978-83-88385-80-3

Pozostałe informacje

W książce autorzy omawiają najistotniejsze zagadnienia demograficzne miasta. W pracy przedstawiona została najpierw sama liczba ludności wraz z jej podziałem na wyznania i skład językowy; nie pominięto przy tym kwestii zmian wyznania mieszkańców. Przeprowadzono analizę zmian struktury wieku ludności miasta na przestrzeni kilkudziesięciu lat, a także rozmieszczenia mieszkańców w poszczególnych dzielnicach. Rozdział drugi poświęcono analizie urodzeń, z uwzględnieniem takich elementów jak: ogólna liczba urodzeń, płeć noworodków i ich ślubne bądź nieślubne pochodzenie oraz wyznanie rodziców. Zaprezentowano również najnowsze ustalenia dotyczące przyrostu naturalnego we Lwowie. W rozdziale trzecim omówiono zawieranie małżeństw, w tym ich ogólną liczbę i powszechność zjawiska, wiek nupturientów i ich stan cywilny przed ślubem oraz proporcje między małżeństwami jednorodnymi i mieszanymi ze względu na wyznanie i miejsce zamieszkania małżonków. Ostatni, czwarty rozdział dotyczy zgonów mieszkańców miasta, z uwzględnieniem podziału na płeć, wiek, wyznanie i dzielnicę, w której mieszkali. Uzupełnieniem pracy jest aneks zawierający bogaty materiał do ewentualnych analiz porównawczych.

Nakład wyczerpany
Dalsze informacje: dystrybucja@vistulana.pl