Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, part IV, issue 4

42,00 

Data wydania: 2014

Ilość stron: 272+4

Rodzaj oprawy: paperback

Pozostałe informacje

Kolejny (zamykający część IV) zeszyt cenionego tak przez badaczy historii społeczno-gospodarczej i genealogów, jak i przez historyków-regionalistów Słownika Historyczno-Geograficznego Ziem Polskich w Średniowieczu. Słownik województwa krakowskiego obejmuje – w układzie alfabetycznym – hasła dotyczące miejscowości i obiektów fizjograficznych stołecznej prowincji Królestwa Polskiego w jej przedrozbiorowych granicach. W ramach haseł uszeregowane są wszystkie informacje źródłowe na temat danej miejscowości, przede wszystkim o jej ówczesnej przynależności administracyjnej, granicach i warunkach geograficznych, stosunkach własnościowych, lokacjach, przynależności parafialnej i ciekawszych sprawach obyczajowych jej mieszkańców. Chronologiczny zakres słownika wyznaczają z jednej strony pierwsze wzmianki o poszczególnych miejscowościach, z drugiej zaś rok 1530. Zestawiony w słowniku materiał jest w zasadniczym zrębie wyciągiem z ksiąg sądowych grodzkich i ziemskich, znajdujących się w Archiwum Państwowym w Krakowie, oraz z archiwaliów kościelnych. Wydawnictwo to jest niezbędną pomocą naukową w warsztacie badacza późnego średniowiecza i epoki wczesnonowożytnej. W lekturze pomagają mapy i tablice genealogiczne. Słownik opracowano w Instytucie Historii PAN, wydano przy wsparciu finansowym Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Okładka miękka • format A4 • ss. 272+4 ss. wkładki luzem
ISBN 978-83-61033-78-3 • 2014

You may also like…

  • Add to cart

    Słownik Historyczno-Geograficzny Województwa Krakowskiego w Średniowieczu, część V, zeszyt 2

    40,00 
  • Add to cart

    Słownik Historyczno-Geograficzny Województwa Krakowskiego w Średniowieczu, część V, zeszyt 1

    44,00