Modus. Prace z historii sztuki

Od 2013 r. Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana” jest wydawcą czasopisma Instytutu Historii Sztuki UJ „Modus. Prace z Historii Sztuki”. Periodyk został powołany w roku 1999 jako kontynuacja „Prac z Historii Sztuki”, wychodzących pierwotnie w ramach „Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego”. Zachowując historyczno-artystyczną tradycję, pismo zamieszcza rozprawy, artykuły, recenzje i omówienia autorstwa pracowników i współpracowników Instytutu Historii Sztuki UJ, ale także naukowców z innych ośrodków polskich i zagranicznych. Jako stały element pozostaje w nim „Kronika Instytutu Historii Sztuki UJ”, przynosząca wiadomości na temat uczelnianych wydarzeń naukowych, zmian personalnych oraz ukończonych prac magisterskich i doktorskich. Od roku 2013 czasopismo ukazuje się w nowej, atrakcyjnej szacie graficznej i większym formacie, niezmiennie jest bogato ilustrowane, a teksty opatrywane są streszczeniami anglojęzycznymi.

Od tomu 17. (2017) "Modus" jest wydawany zarówno w wersji drukowanej jak i elektronicznej, pod numerem e-ISSN 2545-3882. Egzemplarze elektroniczne dostępne są online na niniejszej stronie oraz na oficjalnej stronie czasopisma.

 

NUMERY CZASOPISMA DOSTĘPNE ON-LINE:

  • TOM XVIII (2018)

Pobierz cały numer [PL/EN]

Pobierz poszczególne artykuły:

- Piotr Pajor, Kilka uwag o okolicznościach budowy i formie architektonicznej kościoła Klarysek w Starym Sączu [PL/EN]

- Stefaniia Demchuk, Two Suppers: Illustrations by Jacob Cornelisz. van Oostsanen to Passio Domini Nostri Jesu Christi (1523) and the Eucharistic Controversy of the Early Reformation [PL/EN]

- Mikołaj Getka-Kenig, Traktat Sebastiana Sierakowskiego a problem popularyzacji wiedzy architektonicznej w Księstwie Warszawskim [PL/EN]

- Agata Wójcik, „Myśl artystyczna”, która przeniknęła do „knajp”. Wnętrza restauracyjne w Starym Teatrze w Krakowie projektu artystów związanych z  Towarzystwem Polska Sztuka Stosowana [PL/EN]

- Natasza Styrna, Z prowincji do metropolii – przypadek Saszy Blondera [PL/EN]

- Andrzej Betlej, Agata Dworzak, Jubileusz siedemdziesięciolecia urodzin Profesora Jana K. Ostrowskiego [PL/EN]

- Kronika Instytutu Historii Sztuki UJ za rok 2017 (oprac. Andrzej Betlej) [PL/EN]

Tom XVIII czasopisma "MODUS. Prace z historii sztuki" został dofinansowany w ramach projektu: „Podniesienie poziomu umiędzynarodowienia czasopisma "MODUS. Prace z historii sztuki" poprzez utworzenie tłumaczenie tomów 18. i 19. na język angielski" - zadanie finansowane w ramach umowy  nr 606/P-DUN/2018 ze środków  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

  • TOM XVII (2017)

Pobierz cały numer

Polski