Polen im Mittelalter. Ein Verzeichnis der seit 1990 auf Deutsch, Englisch und Französisch publizierten Arbeiten der polnischen Mediävistik, zusammengestellt von Eduard Mühle unter Mitarbeit von Anna Laskowska

Publikacja wejdzie do sprzedaży w listopadzie.

Bibliografia prac polskich mediewistów opublikowanych po 1990 roku w językach kongresowych (angielskim, niemieckim i francuskim) dotyczących dziejów Polski w średniowieczu jest pierwszym takim przedsięwzięciem. Ukazuje się jako tom inaugurujący serię Quaestiones Medii Aevi Collectio pod red. Wojciecha Fałkowskiego. Zestawienie wykonane pod kierunkiem prof. E. Mühlego obejmuje ok. 1700 pozycji usystematyzowanych w porządku rzeczowym i zostało podzielone na sześć części. Rozdział pierwszy odnotowuje prace ogólne oraz opracowania z zakresu edytorstwa, źródłoznawstwa, nauk pomocniczych historii (dyplomatyka, numizmatyka, heraldyka, sfragistyka, geografia historyczna) i archeologii. W rozdziale drugim przywołano syntezy ukazujące historię Polski i Litwy w średniowieczu w kontekście ogólnoeuropejskim. Opracowania zawarte w kolejnych trzech rozdziałach zostały ułożone według kryterium chronologicznego od czasów wczesnopiastowskich do początku rozbicia dzielnicowego (rozdział trzeci), Polski książąt dzielnicowych i monarchii ostatnich Piastów i Andegawenów (rozdział czwarty), Polski i Litwy w czasach jagiellońskich do 1506 roku (rozdział piąty). Materiał prezentowany we wspomnianych rozdziałach został pogrupowany tematycznie w podrozdziałach poświęconych różnym aspektom dziejów (historia polityczna, społeczna, gospodarcza, ustrój, wojskowość, życie codzienne, historia idei, kultura, religia). Z kolei w ostatnim, szóstym rozdziale zestawiono prace ogólne dotyczące historii Kościoła i życia duchowego, przemian społecznych, gospodarczych, osadniczych i cywilizacyjnych z wyróżnieniem wielu szczegółowych obszarów badawczych. Logiczna i czytelna konstrukcja wykazu, kryteria selekcji literatury przedmiotu oraz metoda zestawienia bibliografii zostały wyczerpująco przedstawione we wstępie zredagowanym w trzech językach (angielskim, niemieckim i francuskim). Dodatkowym narzędziem, które pozwoli odbiorcy poruszać się w omawianym spisie jest indeks rejestrujący autorów odnotowanych publikacji.

oprawa twarda, B5, ss. 188, Kraków 2014
ISBN 978-83-61033-76-9

introduction

contents

QMANCOLL01-Bibliografia_Okladka-d05680e822c3bfc87d82ef204a87251f.jpg 20zł
Dodaj do koszyka
Polski English