Miasta, ludzie, instytucje, znaki. Księga jubileuszowa ofiarowana profesor Bożenie Wyrozumskiej z okazji 75. rocznicy urodzin, red. Zenon Piech

Publikacja przygotowana z okazji jubileuszu Bożeny Wyrozumskiej, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, przez jej przyjaciół, współpracowników oraz uczniów. Składa się z 56 artykułów wybitnych historyków, głównie mediewistów, reprezentujących wiodące polskie ośrodki naukowe.... więcej
Miasta_ludzie_instytucje-f23ee3b8659a3c7bfac9074eefd85879.jpg

Mieczysław Rokosz: Dzwony i wieże Wawelu

Na wieżach Wikaryjskiej, Zegarowej i Zygmuntowskiej wieńczących wawelską katedrę rozmieszczono 10 zabytkowych dzwonów , wśród nich najstarszy – Nowak (jakoby jeszcze z XIII w.) oraz największy – Zygmunt, dziś już symbol narodowy, sławiony w sztuce i literaturze. Właśnie... więcej
Dzwony_i_wiee_Wawelu-65601f5825db76f7780aa5c31ee8480d.jpg

Szymon Kazusek: Żydzi w handlu Krakowa w połowie XVII wieku

15zł
Dodaj do koszyka
Książka Szymona Kazuska stanowi powrót do zaniechanych w ostatnich latach studiów nad stosunkami gospodarczymi w dawnej Rzeczypospolitej i przedstawia rozwój handlu żydowskiego Krakowa w latach 1648-1660 z uwzględnieniem m.in. takich zagadnień, jak organizacja handlu, przebieg... więcej
ydzi_w_handlu-00afdc9a1fbeee969b2455436aee2deb.jpg

Z przeszłości Żydów polskich. Polityka - gospodarka - kultura - społeczeństwo, pod redakcją Jacka Wijaczki i Grzegorza Miernika

Zbiór studiów nad różnorodnymi przejawami aktywności społecznej Żydów mieszkających w Polsce od epoki nowożytnej po czasy współczesne, z przewagą tekstów dotyczących dziejów najnowszych. Autorami zamieszczonych tu artykułów są historycy reprezentujący zarówno środowiska... więcej
Z_przeszoci_ydw_polskich-84296fc6b8c1434b5519d9d38533ea39.jpg

Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego hetmana wielkiego koronnego 1632-1646, opracowała Agnieszka Biedrzycka

Stanisław Koniecpolski jest uważany za jednego z najwybitniejszych wodzów I Rzeczypospolitej. Olbrzymia spuścizna po nim uległa częściowo rozproszeniu, część papierów osobistych zaginęła. Jednak już to, co ocalało, stanowi doskonały materiał do badania biografii tego męża stanu... więcej
Korespondencja_Stanisawa_Koniecpolskiego-e43da1f93c8ad152cdc2bdf0a7c227e2.jpg

Europa środkowowschodnia od X do XVIII wieku - jedność czy różnorodność?, red. Krzysztof Baczkowski i Janusz Smołucha

Książka zawiera refleksje autorów polskich i zagranicznych dyskutujących o specyfice regionu, którego już sama nazwa – Europa Środkowowschodnia – budzi niemałe spory. Wszechstronny rozwój tego obszaru od X do XVIII w. sprowokował uczonych do pogłębienia badań nad szeroką... więcej
Europa_rodkowowschodnia_od_X-e388174c979d674018415f90c7b2c913.jpg

Wojciech Drelicharz i Zenon Piech: Dawne i nowe herby Małopolski

„W dziedzinie heraldyki samorządowej jest bardzo dużo do zrobienia, zwłaszcza w zakresie upowszechniania dobrych, zgodnych z zasadami heraldyki wzorów herbowych i tego, co nazwać można kulturą heraldyczną” – książka jest poważnym wkładem w tak sformułowany program prac nad tą... więcej
Dawne_i_nowe_herby_Maopolski-9229db6c94e5fb7ff7f58a90fc9afbad.jpg

Katalog dokumentów pergaminowych ze zbiorów Tomasza Niewodniczańskiego w Bitburgu, opracowali Janina Tomaszewicz i Maciej Zdanek, pod redakcją Waldemara Bukowskiego

Trzon zbioru dyplomatów znanego kolekcjonera, Tomasza Niewodniczańskiego z Bitburga (Niemcy) stanowią dokumenty pochodzące z dawnego archiwum łańcuckiego Lubomirskich (obejmującego również akta Kmitów, Barzych, Stadnickich), a wywiezione w 1944 r. przez ostatniego właściciela... więcej
Katalog_dokumentw_pergaminowych-57d9113d229491d481b13e28e47264fa.jpg

Jacek Wijaczka: Handel zagraniczny Krakowa w połowie XVII wieku

Monografia Jacka Wijaczki przedstawia stan handlu zagranicznego Krakowa w okresie po zakończeniu wojny trzydziestoletniej (1648) a przed wybuchem wielkiej zarazy (1651) i późniejszą okupacją szwedzką. Opracowanie, oparte głównie na analizie źródeł celnych: krakowskiego rejestru celnego... więcej
Handel_zagraniczny_Krakowa-8956afdd8ba352ad6f4fc378294b1725.jpg

Akta sejmiku podolskiego in hostico 1672-1698, wybrał i opracował Jarosław Stolicki

Wydawnictwo źródłowe akt obradującego w Haliczu i we Lwowie sejmiku szlachty wygnanej z Podola po jego zdobyciu przez Turków w 1672 r. Edycja obejmuje głównie lauda, instrukcje dla posłów na sejm i do króla, atestacje dla deputatów do Trybunału Koronnego oraz protestacje i pozwy... więcej
Akta_sejmiku_podolskiego-109bf627fb254b88ddc409f448673688.jpg
Polski English