Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. III, z. 4 (Łaganów-Łyszkowice), red. Franciszek Sikora, oprac. Waldemar Bukowski, Jacek Laberschek, Zofia Leszczyńska-Skrętowa, Andrzej Marzec, Franciszek Sikora, Maciej Wilamowski, Marian Wolski

Kolejny zeszyt cenionego tak przez badaczy historii społeczno-gospodarczej i genealogów, jak i przez historyków-regionalistów Słownika Historyczno-Geograficznego Ziem Polskich w Średniowieczu. Słownik województwa krakowskiego obejmuje – w układzie alfabetycznym – hasła dotyczące... więcej
Sownik_historyczno-geograficzny3-3e93eb0ecadda7546ba4a94c0bb99585.jpg

Henryk Paszkiewicz: Polityka ruska Kazimierza Wielkiego

Reprint klasycznego dzieła polskiej mediewistyki. Autor – profesor Uniwersytetu Warszawskiego zmarły w 1979 r. na emigracji w Londynie – w niezwykle kompetentny sposób przedstawił zawiłe losy polityki wschodniej ostatniego koronowanego Piasta. W swej narracji nie ograniczył się jedynie... więcej
Polityka_ruska_Kazimierza_Wielkiego-364f6de913818255674ddc97d097ab81.jpg

Monarchia w średniowieczu, władza nad ludźmi, władza nad terytorium, red. Jerzy Pysiak, Aneta Pieniądz-Skrzypczak, Marcin R. Pauk

Książka, zadedykowana wybitnemu polskiemu mediewiście – Henrykowi Samsonowiczowi, jest plonem konferencji, która odbyła się w grudniu 2000 roku w Warszawie. Zawiera studia poświęcone monarchii wieków średnich w Europie od czasów jej ukształtowania się w barbarzyńskich... więcej
Monarchia_w_redniowieczu-8f3d41292b87c80da4ed1ac8b2f70f17.jpg

Adam Fastnacht: Słownik historyczno-geograficzny ziemi sanockiej w średniowieczu, t. II, Cz. 3 (O-Z)

Ta książka to ostatnia z trzech części Słownika historyczno-geograficznego ziemi sanockiej w średniowieczu. Usystematyzowano tu w formie monograficznych haseł – począwszy od litery „O” do końca alfabetu – wiadomości źródłowe (pochodzące zarówno ze źródeł publikowanych,... więcej
Sownik_historyczno-geograficzny-sanockiej-634f9c16644096f883d294c5eed41cbf.jpg

Quaestiones Medii Aevi Novae, vol. 01-07

5zł
Dodaj do koszyka
Rocznik QMAN powstał w 1994 roku. Od 2003 jego wydawcą jest „Societas Vistulana”. Pismo publikuje prace z zakresu wszystkich dyscyplin zajmujących się epoką średniowiecza. Artykuły omawiające badania archeologiczne sąsiadują z pracami z historii sztuki i numizmatyki, a historia... więcej
QMAN_8_okladka_wikszy-32a6521b2e44229078588639c3d9ad2c.JPG

Janusz Bieniak: Polskie rycerstwo średniowieczne. Wybór pism

Tom obejmujący dwanaście rozpraw pióra Janusza Bieniaka, wybitnego mediewisty, twórcy tzw. toruńskiej szkoły genealogicznej. Z wyjątkiem jednego, publikowanego tu po raz pierwszy, teksty te pochodzą z lat 1973-2001. Ułożone tematycznie prezentują poglądy Autora w kwestii stanu i... więcej
Polskie_rycerstwo_redniowieczne-wybor-f9527086b50f1cf542ec1953f50dc041.jpg

Stanisław A. Sroka: Polacy na Węgrzech za panowania Zygmunta Luksemburskiego 1387-1437

To kolejna już publikacja tego badacza (autora Genealogii Andegawenów węgierskich, Historii Węgier do 1526 r. w zarysie, wydawcy Dokumentów polskich z archiwów dawnego Królestwa Węgier), podejmująca zagadnienie stosunków polsko-węgierskich w średniowieczu. Doskonale znając... więcej
Polacy_na_Wgrzech-55fe5cac0d0ba44e309e89f9d020b9c5.jpg

Janusz Kurtyka: Odrodzone Królestwo. Monarchia Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego w świetle nowszych badań

Polska i europejska historiografia wiele uwagi poświęcała ostatnio panowaniu królów z dynastii Piastów. Autor w bardzo kompetentny sposób zbiera, systematyzuje i krytycznie omawia wyniki tych badań, rozproszone w wielu czasopismach naukowych i wydawnictwach. Książka ukazuje w świetle... więcej
Odrodzone_Krlestwo-33da5168ab6f8fa45ce4e2fedb486640.jpg

Marcin Rafał Pauk: Działalność fundacyjna możnowładztwa czeskiego i jej uwarunkowania społeczne (XI-XIII wiek)

Książka podejmuje w sposób kompleksowy zagadnienie fundacji możnowładczych na przykładzie średniowiecznych Czech i Moraw. Autor – historyk z Uniwersytetu Warszawskiego – omawia kształtowanie się czeskiej elity władzy we wczesnym średniowieczu, przedstawia nie tylko struktury... więcej
Dziaalno_fundacyjna-86a17c67fbb148984747c5eb10905d51.jpg

Polska i jej sąsiedzi w późnym średniowieczu, red. Krzysztof Ożóg i Stanisław Szczur

Zbiór siedemnastu obszernych studiów pióra uczniów Jerzego Wyrozumskiego, dedykowany temu wybitnemu krakowskiemu mediewiście. Tematyka prac koncentruje się wokół dziejów późnego średniowiecza, w tym zwłaszcza związków Polski z innymi krajami i regionami Europy Środkowo-Wschodniej:... więcej
Polska_i_jej_ssiedzi_w_pnym_redniowieczu-36fbfb0a368f79af440354a3d650eb65.jpg

Marek Daniel Kowalski: Uposażenie krakowskiej kapituły katedralnej w średniowieczu

Pierwsze w polskiej historiografii studium uposażenia krakowskiej kapituły katedralnej i zarazem pierwsze tak dokładne opracowanie poświęcone gospodarczym podstawom funkcjonowania kapituł katedralnych w średniowiecznej Polsce. Autor bada dzieje majątku oraz śledzi sposoby zarządzania... więcej
Uposaenie_krakowskiej_kapituy-03438b57222b7ab69b3a62731e55c65a.jpg

Dokumenty polskie z archiwów dawnego Królestwa Węgier, tom II (dokumenty z lat 1451-1480), wyd. i oprac. Stanisław A. Sroka

Wydawnictwo źródłowe będące efektem pieczołowitej kwerendy we wszystkich archiwach byłego Królestwa Węgierskiego (dzisiaj rozproszonych na obszarze Węgier, Słowacji, Rumunii i Chorwacji), prowadzonej pod kątem przechowywanych w nich średniowiecznych dokumentów polskich. Część... więcej
Dokumenty_polskie_z_archiww_dawnego3-f956872f268c63871a76b64b58044fc9.jpg

Stanisław Szczur: Papież Urban V i powstanie uniwersytetu w Krakowie w 1364 r.

Książka, której wydanie zbiegło się z jubileuszem 600-lecia odnowienia Uniwersytetu Krakowskiego, stawia w nowym świetle okoliczności powołania go do życia. Dysponując tymi samymi, co poprzednicy, źródłami do dziejów fundacji i początków krakowskiego studium generale, Stanisław... więcej
Papie_Urban_V-57169465266f96d80e371bee0405c3b7.jpg

Stanisław A. Sroka: Genealogia Andegawenów węgierskich

Autor, badacz dziejów stosunków polsko-węgierskich w średniowieczu, przedstawia sylwetki członków węgierskiej linii Andegawenów, w tym Ludwika Węgierskiego i św. Jadwigi. Czytelnik znajdzie tu informacje o narodzinach i śmierci, małżeństwach i potomstwie szesnastu postaci.... więcej
Genealogia_Andegawenw_wgierskich-9863e2dc812f9af105a08a83cdd14e24.jpg

Janusz Smołucha: Papiestwo a Polska w latach 1484-1526. Kontakty dyplomatyczne na tle zagrożenia tureckiego

Publikacja podejmująca problematykę z zakresu historii stosunków międzynarodowych. Autor opisuje szczegółowo dzieje i specyfikę kontaktów dyplomatycznych pomiędzy Jagiellonami a Stolicą Apostolską na przełomie dwu epok: średniowiecza i renesansu, w czasach ekspansywnego wzrostu... więcej
Papiestwo_a_Polska-517e4f1355d48ffbd1d4292bac37fb5a.jpg
Polski English